AW 2010 ionogram analysis (C) T Turunen

OXOX
Ogram Xgram Cgram
Filtered OFiltered XFiltered OX
FOgram FXgram FCgram
O powerX powerRatio
Opow Xpow Powrat
NS-EW phase difference NS-EW amplitude ratio
Pgram Rgram

Carl-Fredrik Enell
Last modified: Mon May 20 13:46:39 UTC 2013